معرفی

مشخصات فردی

احمد ابراهیمی

نام - نام خانوادگی : احمد   ابراهیمی

پست الکترونیکی : a_ebrahimi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انگلستان(دانشگاه ولز)

سوابق اجرایی

مدیر دفتر جذب و استخدام هیات علمی استان تهران 

معاون آموزشی

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی برق-قدرت

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی برق-قدرت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

احمد ابراهیمی
احمد ابراهیمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی برق-قدرت
مرتبه علمی :
    استادیار
^